المبدء و المعاد
41 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
المبدء و المعاد این کتاب برای تدریس در جامعه المصطفی(ص)،برای طلاب سطح چهار با گرایش کلام تدوین شده است .و مشتمل بر مباحث مهم در زمینه مبدء و معاد می باشد.