نقد توحید عبادی وهابیت از دیدگاه امامیه
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد علی مهدوی
نقد توحید عبادی وهابیت از دیدگاه امامیه