تأثیر شیطان در فرد و جامعه
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
نام استاد/نام دانشجو : وحید نجفی
تأثیر شیطان در فرد و جامعه