عدل الهی در مقایسه تطبیقی از نظر قاضی عبدالجبار و فخر رازی و علامه حلی
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : محمد مهدی منتظری نیا
عدل الهی در مقایسه تطبیقی از نظر قاضی عبدالجبار و فخر رازی و علامه حلی