حرمت غنا و موسیقی در اسلام
39 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه (ص)
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : نجیب الله علی پور
حرمت غنا و موسیقی در اسلام